" /> Stanowisko w sprawie ochrony dziennikarskich źródeł informacji i wolności wypowiedzi – Amnesty International

Stanowisko w sprawie ochrony dziennikarskich źródeł informacji i wolności wypowiedzi

W związku z działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w redakcji tygodnika "Wprost" z dnia 18 czerwca 2014 roku Amnesty International podkreśla, iż swoboda wypowiedzi jest jednym z podstawowych fundamentów społeczeństwa demokratycznego i w tym kontekście szczególna ochrona przyznana jest mediom. Ochrona dziennikarskich źródeł stanowi natomiast jeden z podstawowych warunków wolności prasy i mediów.<br /> <br />

Bez ochrony dziennikarskich źródeł informacji nie możemy mówić o wolnych mediach, dziennikarze nie mogliby sprawować publicznej kontroli, a jednocześnie nie byłoby możliwe dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych informacji.
Należy mieć na uwadze, iż kroki podjęte przez władze czy odpowiednie służby muszą gwarantować równowagę między obydwiema wartościami – ochroną dziennikarskich źródeł informacji a zwalczaniem i zapobieganiem popełnienia przestępstw.
Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zastosowane środki prawne ograniczające wolność wypowiedzi (art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) muszą być przewidziane przez prawo, służyć uzasadnionemu celowi, a ich zastosowanie musi być spełniać kryterium konieczności w demokratycznym społeczeństwie.
Jednocześnie należy wskazać, iż w sprawie Tillack przeciwko Belgii Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślił, że prawo dziennikarza do nieujawnienia źródła informacji nie może być rozważane tylko jako zwykły przywilej, który może zostać mu przyznany lub odebrany w zależności od legalności lub nielegalności źródła, ale jest integralną częścią prawa do informacji.
Należy podkreślić, że gdy dochodzi do konfliktu dwóch dóbr – ochrony dziennikarskich źródeł informacji i śledztwa prowadzonego przez organy państwowe, władze muszą dołożyć wszelkich starań, by ich działania w pełni respektowały wolność wypowiedzi i niezależność mediów. Amnesty International wzywa wszystkie właściwe organy do podjęcia natychmiastowych działań, które zagwarantują poszanowanie wolności wypowiedzi.

Ruchoma czcionka by Willi Heidelbach / CC BY-SA / Wikipedia
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1395