Stosowanie zatrzymań i wydaleń: Prawa człowieka są zagrożone – Amnesty International

Stosowanie zatrzymań i wydaleń: Prawa człowieka są zagrożone

Raporty te skupiają się na sytuacji w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Hiszpanii, jednak przypadkowe zatrzymania i bezprawne wydalania nie są ograniczone tylko do tych krajów. Reprezentują one smutną rzeczywistość różnych części świata. Z powodu braku oficjalnych statystyk, skala całego problemu nie jest znana. Wiadomo natomiast, że wielu zatrzymanych szuka azylu. Niektórzy z nich są aresztowani zaraz po przybyciu do kraju azylu, jeśli nie posiadają oni odpowiednich dokumentów czy upoważnienia. Inni trafiają do aresztu w czasie, gdy ich prośba o azyl jest rozpatrywana. W wielu przypadkach, uchodźcy są pozbawiani wolności po tym, jak ich prośby o azyl są odrzucone, po procedurach orzeczeniowych dotyczących udzielenia azylu, które nie spełniają podstawowych standardów uczciwości. W niektórych przypadkach zatrzymanie na krótki okres czasu jest tylko wstępem do wydalenia, zanim dana osoba ma szansę ubiegać się o udzielenie azylu lub zanim jej/jego prośba zostanie poprawnie rozpatrzona.


 


Warunki więzienne dalece odbiegają od podstawowych standardów praw człowieka. Aresztowani są przetrzymywani przez dłuższy okres czasu w niehigienicznych warunkach i przepełnionych celach nie mając możliwości skutecznego podważenia konieczności lub podstaw prawnych do ich zatrzymania, jak również złożenia skargi za złe traktowanie. W swoim raporcie o Włoszech, Amnesty International odnotowała zarzuty narażania ludzi umieszczonych w tymczasowych aresztach na użycie przemocy fizycznej przez oficerów służb mundurowych lub nadzoru. Raport wspomina także o siłowym podawaniu nadmiernych ilości środków uspakajających. W większości przypadków dostęp do porady prawnej jest ograniczony lub całkowicie niemożliwy. Niektórzy zatrzymani cierpią z powodu uszkodzeń fizycznych lub mają problemy ze swoim stanem psychicznym będąc więzionymi za „kurtyną bezpieczeństwa”, bez pewności o swoje życie i bez nadziei na przyszłość. Warunki, w których przebywają, są często równoznaczne z okrutnym, nieludzkim i poniżającym traktowaniem. Szczególnie narażone są dzieci i ofiary tortur. Brak niezależnych mechanizmów nadzoru i monitoringu sprawia, że w więzieniach panuje atmosfera bezkarności, która pozwala, aby warunki, jak i zachowanie władz nie były kontrolowane. Władze starają się usprawiedliwić stosowanie zatrzymań tym, że szukający azylu i nieregularni migranci rzekomo stanowią „zagrożenie bezpieczeństwa” państwa. Jednak wielu zatrzymanych, wcale nie będąc terrorystami, stało się ofiarami nadużyć praw człowieka.


 


Wydalanie z kraju nie zgadza się również z podstawowymi standardami traktowania ludzi i z uczciwością procesową. Podczas prowadzenia badań o warunkach zatrzymania w Wielkiej Brytanii, Amnesty International wysłuchała kilku zarzutów pod adresem władz dotyczących nadmiernego użycia siły podczas przymusowych prób powrotu. W innym raporcie, o Hiszpanii, organizacja ta opisuje trudną sytuację osób ryzykujących nawet swoje życie, aby przedostać się na terytorium Ceuty, obszar Wysp Kanaryjskich i Wybrzeża Andaluzji, tylko po to, by zostać z powrotem wydalonym do Maroka bez żadnej szansy na ubieganie się o azyl czy na zakwestionowanie decyzji o deportacji. Wśród tych osób są dzieci i ciężarne kobiety.


 


Przypadkowe zatrzymania i bezprawne wydalanie z kraju naruszają podstawowe prawa człowieka. Prawa do swobody i wolności od przypadkowych zatrzymań są w pełni zagwarantowane w międzynarodowych dokumentach praw człowieka. Ochrona przed bezprawnymi deportacjami jest koniecznym wymogiem do zagwarantowania podstawowej zasady non-foulement, która zakazuje powrotu do miejsca, w którym istnieje zagrożenie pogwałcania praw człowieka.


 


W Międzynarodowym Dniu Uchodźcy, Amnesty International nawołuje władze na całym świecie do zakończenia zatrzymań szukających azylu i uchodźców, jeśli nie jest to w pełni zgodne z przyjętymi zobowiązaniami wobec międzynarodowych praw człowieka. Organizacja przypomina również władzom o ich zobowiązaniach do pełnego respektowania zasady non-refoulement i do zapewnienia, że nikt nie zostanie wysłany do kraju, w którym może być narażony na naruszenie jej/jego praw człowieka. Kraje muszą podjąć odpowiednie kroki, które stanowią o automatycznej i regularnej kontroli wszystkich decyzji o zatrzymaniach. Państwa te powinny także zapewnić dostęp do podstawowych zabezpieczeń proceduralnych wszystkim osobom narażonym na wydalenie z kraju. Zabezpieczenia te obejmują poradę prawną i możliwość odwołania się od decyzji o wydaleniu z kraju.


 


Więcej informacji o działaniach Amnesty International w sprawie uchodźców i innych osób przesiedlonych, można znaleźć na stronie:


www.amnesty.org/refugees


 


Więcej informacji o raportach na stronach:


   • Wielka Brytania: Szukanie azylu nie jest przestępstwem, zatrzymania osób szukających azylu (AI Index EUR 45/015/2005)

            http://web.amnesty.org/library/index/engeur450152005


   • Włochy: Tymczasowy pobyt: Stałe prawa – traktowanie obcokrajowców przetrzymywanych w ‘tymczasowych centrach pomocy’ (AI Index: EUR 30/004/2005 Public)

      http://web.amnesty.org/library/index/engeur300042005


   • Hiszpania: Uchodźcy są niezauważeni, a ich prawo do szukania azylu jest zagrożone. (AI Index: EUR 41/008/2005)

            http://web.amnesty.org/library/index/engeur410082005

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4346