" /> Sukcesy ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Amnesty International – Amnesty International

Sukcesy ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Amnesty International

30 czerwca 2014 zakończył się trzyletni projekt edukacyjny "Prawa człowieka: Teraz! To jest w Twoich rękach". Z całej Polski do biura Amnesty spłynęły pierwsze rezultaty projektu.<br /> <br />

W ramach projektu w szkoleniach wzięło udział ponad 200 animatorów i animatorek, trenerów i trenerek, którzy prowadzili warsztaty skierowane do młodzieży. Nauczyciele i nauczycielki razem z uczniami i uczennicami 186 szkół z całej Polski pracowali na rzecz zmian w obszarze praw człowieka w swoich społecznościach szkolnych i lokalnych. Owocem tych prac stały się m.in. publikacje promujące i wspierające postawy obywatelskie wśród młodych ludzi.
Młodzi ludzie z ponad 180 miejscowości z całej Polski uczestniczyli w cyklu warsztatów, które pozwoliły na wzmocnienie w nich poczucia współodpowiedzialności i uświadomienie, że działanie lokalne może przyczynić się do przestrzegania praw człowieka w najbliższym otoczeniu.

logosy_partnerzy

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt pozwolił na wyposażenie osób, które pracują z młodzieżą, w narzędzia i umiejętności do prowadzenia tego typu działań.
Mocnymi stronami projektu była wartość merytoryczna przygotowanego programu – treść warsztatów i ćwiczenia. Trenerzy i trenerki przede wszystkim starali się rozwinąć u młodzieży uniwersalne umiejętności – komunikację, otwartość, sztukę prezentacji publicznych. W konsekwencji wzrosły kompetencje obywatelskie uczestników i uczestniczek warsztatów, wzrosła ich wrażliwość i świadomość postaw. W innowacyjny sposób połączono sprawdzone metody warsztatowe i nowatorskie – kursu e-learningowego.
Najbardziej widocznym sukcesem projektu był jego ogólnopolski zasięg (z naciskiem na rekrutację szkół z małych miejscowości, gdzie możliwości udziału w takich projektach są ograniczone) i inicjatywy zrealizowane w samych szkołach. Bogate materiały dokumentujące poszczególne akcje szkół można znaleźć na stronie projektu www.prawaczlowiekateraz.pl.
Uczniowie i uczennice nauczyli się przyglądać lokalnej społeczności, identyfikować  naruszenia praw człowieka oraz bezinteresownie działać na rzecz swojego otoczenia. Ewa Pintera, ewaluatorka projektu, podkreśliła: “Aby zbadać, na ile młodzież angażuje się w wolontarystyczne działania, należałoby przeprowadzić badanie jakiś czas po zamknięciu projektu. Niemniej jednak już na tym etapie nauczyciele i uczniowie inicjują wiele działań na rzecz społeczności lokalnych i szkolnych”.
Kolejnym stawianym przed projektem celem było zainspirowanie szkół do wpisania działań w zakresie pracy na rzecz rozwoju szkolnych i lokalnych społeczności do stałego programu wychowawczego szkół. Wielu z nauczycieli i nauczycielek wyraziła chęć ponownego zgłoszenia się do projektu, co świadczy o zmianie podejścia do prowadzenia edukacji w szkołach, nastawiając się na stałą pracę metodą projektu.
Realizowane działania były kierowane do mieszkańców poszczególnych miast i wsi, szerokie odbicie przeprowadzanych akcji w mediach lokalnych potwierdza zainteresowanie tematyką praw człowieka szerszego grona osób. Grupy przesyłały bardzo wiele komunikatów medialnych o przeprowadzonych akcjach, co świadczy o tym, że osobom uczestniczącym w projekcie udało się dotrzeć nie tylko do środowiska szkolnego ale także do mieszkańców i mieszkanek swoich miejscowości.
Projekt pozwolił także na przeszkolenie i wykształcenie liderów lokalnych społeczności, animatorów i animatorek projektu, współpracujących ze szkołami, ale także uczniów i uczennic, którzy w czasie projektu rozwijali swoje umiejętności i postawy obywatelskie. Wiele z tych osób wyrażało dalszą chęć zaangażowania się w pracę na rzecz najbliższego otoczenia. Jak potwierdzają wyniki ewaluacji końcowej projektu: większość opiekunów i opiekunek (89%), którzy wzięli udział w badaniu ankietowym uznało, że młodzież jest wyposażona w umiejętności reakcji na problemowe sytuacje w najbliższym otoczeniu i umiejętność podejmowania przedsięwzięć społecznych o zasięgu nie tylko szkolnym, ale i lokalnym.
Ponadto poprzez cały okres trwania projektu wypracowywano i zebrano 35 przykładów dobrych praktyk realizacji projektu uczniowskiego, które zostały wdrożone i zauważone przez społeczności szkolne i lokalne. Ich efekty można zobaczyć na stronie projektu www.prawaczlowieka.pl.
W realizację każdej z faz działań włączyło się wielu ekspertów i ekspertek, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wspierali projekt w czasie przygotowywanych szkoleń oraz tworzenia materiałów edukacyjnych. Dzięki temu wypracowano stałą współpracę z partnerami oraz działaczami i działaczkami organizacji pozarządowych, z której Amnesty ma zamiar korzystać także w przyszłości. Spotkanie podsumowujące projekt oraz Forum Animatorów i Animatorek Praw Człowieka W Wierzbicy pod Warszawą, 27-29 czerwca 2014 r, były działaniami zrealizowanymi z myślą o długofalowym efekcie projektu. Wydarzenia te pozwoliły na zorganizowanie spotkań edukatorów i edukatorek, a także pracowników i pracowniczek Amnesty z animatorami i animatorkami projektu, wymiany doświadczeń oraz wiedzy z zakresu działania w dziedzinie praw człowieka.
Rezultaty projektu w postaci publikacji Podejmowanie działania na rzecz zmian w środowisku lokalnym. Materiały do pracy z grupą oraz Przykłady działań na rzecz zmian w środowisku szkolnym i lokalnym. Dobre praktyki w pracy z młodzieżą dostępne są na stronie internetowej projektu. Opisane w publikacjach dobre praktyki oraz przykłady scenariuszy mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i nauczycielki, animatorów i animatorki podczas ich codziennej pracy w szkole i w organizacjach pozarządowych.
Jeśli chcesz działać z nami na rzecz przestrzegania praw człowieka włącz się w nasze kolejne projekty edukacyjne skierowane do szkół. Wyślij wiadomość na adres: aleksandra.gorecka@amnesty.org.pl.
Więcej i projekcie “Prawa Człowieka: TERAZ! To jest w Twoich rękach” na stronie www.prawaczlowiekateraz.pl.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1344