Szczyt ONZ: Świat zawiódł najuboższych – Amnesty International

Szczyt ONZ: Świat zawiódł najuboższych

-Rząd Polski nie wykorzystał okazji do wezwania przywódców światowych do umiejscowienia praw człowieka w sercu Milenijnych Celów Rozwoju-, powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska. -Pominięto milczeniem dane o milionach osób, które zostały niejako wykluczone z Milenijnych Celów Rozwoju, gdyż dyskryminacja i inne naruszenia praw człowieka nie pozwalają im na korzystanie z podstawowych usług-.
-Pozostało jeszcze tylko pięć lat i to jest absolutnie niedopuszczalne, że światowi liderzy wciąż jeszcze nie podjęli stanowczych działań mających na celu wyeliminowanie dyskryminacji i innych przypadków naruszeń praw człowieka, które sprawiają, że Ci, którzy najbardziej potrzebują Milenijnych Celów Rozwoju, nie będę objęci ich działaniem-, powiedział Salil Shetty, Sekretarz Generalny Amnesty International. 
-Wprawdzie plan działania zawiera sformułowania takie jak: respektowanie, promocja i ochrona praw człowieka jako integralnej części działań mających na celu realizację MCR, nie ma kontynuacji tego zapisu w postaci podjęcia jakichkolwiek wyraźnych działań-.
Pomimo zapewnień o tym, jak istotna jest odpowiedzialność, szczyt nie był w stanie zidentyfikować skutecznych metod rozliczenia rządów z realizacji MCR i zapewnienia, że ich wysiłki na rzecz MCR będą szły w zgodzie ze zobowiązaniami wobec praw człowieka.
-W efekcie, światowi liderzy proszą nas o zaufanie, co jest ogromnym żądaniem w sytuacji, gdy widzimy jaka jest przepaść pomiędzy tym, czego od nich oczekujemy, a tym co zostało zrobione-, powiedział Salil Shetty.
Cel Milenijny skupiający się na slumsach zignorował ponad miliard ludzi w ciągu ostatnich dziesięciu lat, gdyż zakłada poprawę życia tylko 10% mieszkańców slumsów. Pomimo dowodów na masowe i przymusowe wysiedlenia, które wpędzają ludzi w jeszcze większe ubóstwo, a tym samym podważają wszystkie MCR, nie wezwano władz państw do zaprzestania tej praktyki. Zamiast tego plan działania zakłada -zredukowanie populacji slumsów-, pomimo obaw, że może to wręcz zachęcać do kolejnych przymusowych wysiedleń.
Szczyt nie odniósł się do źródła problemu, jakim jest brak postępu w realizacji MCR. Na przykład, sprawa niebezpiecznych aborcji została zignorowana, mimo że jest główną przyczyną umieralności matek i tym samym poważnym zagrożeniem na drodze do osiągnięcia MCR w kwestii umieralności okołoporodowej.
Wprawdzie plan działania podkreśla wagę zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, nie identyfikuje on działań, które rządy muszą podjąć w celu eliminacji dyskryminacji i innych barier, na które napotykają się grupy takie jak mniejszości, osoby niepełnosprawne, czy ludność tubylcza.
-Rządy są zobligowane przez międzynarodowe prawo do zapewnienia wszystkim prawa do jedzenia, zdrowia, miejsca zamieszkania i wody. Ale teraz marnują cenny czas walcząc podczas negocjacji o to, czy zobowiązania wobec praw człowieka, które podpisali ponad 40 lat temu powinny być w ogóle zawarte w planie działania-, powiedział Salil Shetty.
-Jeśli MCR mają przynieść realną zmianę, liderzy światowi powinni realizować swoją politykę krajową w zgodzie z zobowiązaniami do respektowania i promocji praw człowieka-.
-Szczyt nie przyniósł rozwiązania w postaci jasnego i wiążącego mechanizmu zapewniającego rozliczenie poszczególnych rządów z realizacji MCR. Liderzy światowi wciąż jednak mogą podjąć działanie i zapewnić, że MCR nie zawiodą najbiedniejszych-, powiedział Salil Shetty.
-Droga naprzód wiedzie teraz poprzez indywidualne działania poszczególnych rządów mających na celu zapewnienie praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Muszą również podjąć działania w celu wyeliminowania dyskryminacji i zapewnić ludziom żyjącym w ubóstwie możliwość wykorzystania korzyści, jakie przyniesie realizacji MCR oraz rozliczenie za pośrednictwem sądów i ciał regulacyjnych-.
KONIEC/

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

2589