“Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka” w Polsce – Amnesty International

“Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka” w Polsce

Głównym celem projektu -Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka- jest promowanie wszystkich aspektów praw człowieka jako integralnej części życia szkoły. Należą do nich przede wszystkim wartości takie jak równość, godność, szacunek i brak dyskryminacji.
Przez okres jednego roku we współpracy z polską sekcją Amnesty International i Międzynarodowym Sekretariatem Amnesty International w Londynie prawa człowieka będą włączane w życie szkoły w czterech obszarach:
– samorządność szkolna,
– relacje między uczniami, uczniami a nauczycielami, szkołą a rodzicami,
– program nauczania,
– pozalekcyjna działalność szkoły.
Dzięki współpracy i zaangażowaniu przy realizacji projektu zarówno uczniów, nauczycieli, jak i rodziców, prawa człowieka staną się integralną częścią funkcjonowania szkoły oraz jej najbliższego otoczenia. Przeprowadzenie pilotażowego projektu -Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka- zakłada, że każda z 13 szkół wypracuje modelowe rozwiązania w zakresie integracji praw człowieka do życia szkoły. Powstałe w ten sposób dobre praktyki staną się dla Amnesty International wzorem do wdrożenia programu w szkołach na całym świecie.
Jedną z istotnych części projektu jest przyjęcie i przestrzeganie przez szkoły 10 zasad -Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka-. Zasady wywodzą się z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka i Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych.
W tym roku dochód z 1% podatku przekazanego na rzecz Amnesty International zostanie przeznaczony na wsparcie działalności grup szkolnych Amnesty International.
Informacje dodatkowe:
W ostatnich latach organizacje międzynarodowe, między innymi ONZ, kładą coraz większy nacisk na edukację z zakresu praw człowieka realizując projekty takie jak np. program United Nations Decade of Human Rights Education (1995-2005), czy United World Programme for Human Rights Education, którego pierwsza faza zakończyła się w 2007 roku.
Amnesty International od wielu lat realizuje projekty edukacyjne o prawach człowieka skierowane zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Dzięki swojemu doświadczeniu i globalnemu zakresowi działalności, Amnesty International odgrywa znaczącą rolę w zakresie integracji projektów edukacyjnych o prawach człowieka do szkolnych programów nauczania. Swoja wiedzą i doświadczeniem wspieraliśmy Biuro Narodów Zjednoczonych oraz Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka w przygotowaniu i wdrożeniu Światowego Programu na rzecz Edukacji Praw Człowieka.
Bazując na doświadczeniu zdobytym w trakcie realizacji programu edukacyjnego o prawach człowieka ONZ chcemy wspierać partnerstwa i stowarzyszenia tworzące szkolne społeczności działające na rzecz praw człowieka, które powstały w trakcie prowadzonych działań. Szkoły biorące udział w projekcie staną się częścią globalnej sieci -Szkół Przyjaznych Prawom Człowieka-. Współpraca w ramach sieci daje duże możliwości i potencjał zależny wyłącznie od potrzeb i inicjatyw samych szkół. Projekt z jednej strony umożliwia szkołom skupienie się na potrzebach lokalnej społeczności, a z drugiej strony sprzyja rozpatrywaniu zagadanie praw człowieka w kontekście globalnym.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3144