Szkolenie promujące podręcznik „Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów”. – Amnesty International

Szkolenie promujące podręcznik „Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów”.

Publikacja „Kulturowa tożsamość płci. Podręcznik dla trenerów” i prowadzone w oparciu o nią szkolenia pozwalają zrozumieć pojęcie kulturowej tożsamości płci (gender), społeczną naturę tworzenia się gender oraz związki pomiędzy uprzedzeniami związanymi z gender, a przemocą wobec kobiet. Podręcznik przeznaczony jest dla trenerów i trenerek praw człowieka zajmujących się prawami kobiet. Zawarte w nim materiały mogą być wykorzystywane w pracy z odbiorcami o różnym stopniu wiedzy na temat praw człowieka i praw kobiet. Ćwiczenia zostały przygotowane dla osób dorosłych, jednak większość ćwiczeń można łatwo dostosować do potrzeb młodszych odbiorców.


Realizacja idei praw człowieka w szkole, wychowanie w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania praw jednostek i zbiorowości, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji to główne cele tego przedsięwzięcia.


Mamy nadzieję, że udział w szkoleniu zintegruje środowisko osób prowadzących działalność edukacyjną i zachęci do aktywnej promocji w/w publikacji w środowiskach lokalnych oraz wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń.


Profil uczestnika/uczestniczki: Osoby prowadzące szkolenia z  udokumentowaną działalnością edukacyjną z zakresu praw człowieka, tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji – przedstawiciele i przedstawicielki edukacji formalnej (placówek doskonalenia nauczycieli i kuratoriów oświaty) oraz nieformalnej (organizacji pozarządowych), reprezentujące wszystkie województwa.


Zasady rekrutacji uczestników i uczestniczek: Na podstawie nadesłanych ankiet aplikacyjnych (pocztą, e – mailem lub faxem) powołana w CODN komisja rekrutacyjna dokona kwalifikacji na szkolenie. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 października 2005 r.


Ilość miejsc: 25 miejsc


Koordynatorka programu: Izabela Podsiadło – Dacewicz (e-mail: izabela.dacewicz@codn.edu.pl).Arkusz ankiety aplikacyjnej jest dostępny na stronie internetowej: http://www.codn.edu.pl/struktura/peoie/index.asp-plik=kursy_amnesty.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4274