Turcja: Przemoc zaczyna się w rodzinie – Amnesty International

Turcja: Przemoc zaczyna się w rodzinie

Szacuje się, że przynajmniej 1/3 a nawet ½ tureckich kobiet jest ofiarami przemocy fizycznej w swoich rodzinach. Podobnie jak kobiety na całym świecie są bite, gwałcone, a w niektórych przypadkach nawet zabijane lub zmuszane do popełnienia samobójstwa – oświadczyła dziś Amnesty International z okazji opublikowania swojego ostatniego raportu o przemocy wobec kobiet.


Raport Turcja: Kobiety doświadczające przemocy domowej wymienia przypadki przemocy wobec kobiet w rodzinie; przytacza listę konkretnych kobiet będących ofiarami takiej przemocy; identyfikuje sprawców oraz daje kredyt zaufania pracom kobiecych organizacji pozarządowych.


„Przemoc wobec kobiet stosowana przez członków rodziny rozciąga się od poniżania kobiet z powodów konieczności ekonomicznych, poprzez przemoc słowną i psychiczną aż po pobicia, przemoc seksualną i zabójstwa” – oświadczyła AI.


Niektóre akty przemocy pociągają za sobą tradycyjne praktyki, w tym również tzw. „zabójstwa honorowe” i narzucane zawieranie związków małżeńskich, w tym wczesnych małżeństw. Niektóre kobiety, które popełniły samobójstwa, faktycznie zostały zabite lub zmuszone przez członków rodziny do zabicia się.


„U podstaw wystąpienia przemocy leży dyskryminacja, która odmawia kobietom równości z mężczyznami w każdej dziedzinie życia”.


„Kultura przemocy może postawić kobiety przed podwójnym zagrożeniem, zarówno jako ofiar przemocy jak i osób, którym odmawia się skutecznego dostępu do sprawiedliwości” – oświadczyła organizacja.


„Przemoc wobec kobiet jest powszechnie tolerowana, a nawet aprobowana przez przywódców wspólnoty i na najwyższych szczeblach władzy i sądownictwa. Władze rzadko przeprowadzają dochodzenia w sprawach kobiecych skarg dotyczących brutalnych napaści, morderstw czy popełnionych samobójstw przez kobiety. Sądy wciąż skracają wyroki dla gwałcicieli, jeśli ci przyrzekną, że poślubią swoją ofiarę, pomimo ostatnich działań w celu zakończenia tej praktyki”.


Amnesty International wyraża zaniepokojenie, że rząd poniósł klęskę w zapewnieniu skutecznego wprowadzenia w życie istniejącego ustawodawstwa i obawia się, że prawdopodobne jest również zatrzymywanie dalszych reform przez sądy i inne organy systemu sądownictwa.


„Rząd turecki ma obowiązek chronienia kobiet przed przemocą popełnianą nie tylko przez urzędników państwowych, ale również przez osoby prywatne i grupy. Zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka, musi on chronić prawa kobiet do równości, życia, wolności i bezpieczeństwa, a także wolność od dyskryminacji, tortur oraz okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania” – oświadczyła organizacja.


AI wezwała rząd turecki do zapewnienia, aby:


·         kobiety miały zapewnione mechanizmy ochronny, takie jak: schroniska, mechanizmy sądowe oraz odpowiednia ochrona zdrowia, wynagrodzenie i naprawienie krzywdy;


·         prokuratorzy i policja przeprowadzali śledztwa, a prasa obciążała winnych przemocy wobec kobiet;


·         istniał wszechstronny monitoring przypadków przemocy wobec kobiet;


·         reguły chroniące kobiety były właściwie wprowadzane;


·         grupy praw kobiet i inne NGOs miały wsparcie dla swojej pracy na rzecz znoszenia dyskryminacji i przemocy wobec kobiet.


 


Tło


Raport Turcja: Kobiety doświadczające domowej przemocy (AI Index EUR 44/013/2004, http://web.amnesty.org/library/index/engeur440132004)


 jest jednym z serii raportów publikowanych jako część kampanii AI „Stop przemocy wobec kobiet”, która została zapoczątkowana w marcu 2004 r. (zobacz: To jest w naszych rękach – Stop przemocy wobec kobiet, marzec 2004, AI Index: ACT 77/001/2004 http://web.amnesty.org/library/index/engact770012004


. Światowa kampania uwydatnia niepowodzenia państw całego świata w zapobieganiu, prowadzeniu dochodzeń i karaniu przemocy wobec kobiet.


Zobacz również: Turcja: Koniec seksualnej przemocy wobec kobiet w ośrodkach zatrzymań!  http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR440062003

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4816