Turcja: Trzy osoby zabite w wyniku ataku na wolność wypowiedzi i religii – Amnesty International

Turcja: Trzy osoby zabite w wyniku ataku na wolność wypowiedzi i religii

EUR 44/006/2007

W ostatnich miesiącach pracownicy wydawnictwa Zivre spotykali się z groźbami śmierci ze strony grup oskarżających ich o działalność misjonarską. Przeciwko wydawnictwu w przeszłości protestowały także grupy nacjonalistyczne.

Amnesty International uważa ten brutalny atak za uderzenie w zasady wolności religii i wypowiedzi. Doszło do niego w atmosferze wzrastającej nietolerancji w Turcji, na jaką składają się ciągłe restrykcje w prawie i w praktyce wobec wolności wypowiedzi w odniesieniu do dziennikarzy, obrońców praw człowieka i innych osób chcących uczestniczyć w krytycznej debacie. Amnesty International przypomina stwierdzenie byłego Sekretarza Generalnego ONZ, Kofiego Annana, z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji w 2006 roku, kiedy powiedział on:

–jednostki i całe wspólnoty stają się obiektem brutalności I przemocy, po prostu ze względu na ich etniczną, religijną, narodową czy też inną tożsamość. Takie groźby, czy to w postaci ludobójstwa na szeroką skalę, czy upokorzenia, do jakich prowadzi codzienna zajadłość, powinny martwić nas wszystkich. Każde z nas musi dbać o podtrzymywanie zasad tolerancji, pluralizmu, wzajemnego poszanowania i pokojowej koegzystencji. Musimy być zawsze gotowi korygować stereotypy i zniekształcone obrazy oraz mówić w obronie ofiar dyskryminacji.

Zwalczanie nietolerancji jest częściowo kwestią ochrony prawnej. Prawo do wolności religii – i do wolności od dyskryminacji ze względu na religię – od dawna jest zapisane w prawie międzynarodowym i włączone do krajowego prawa wielu państw.

Ale prawo to tylko punkt wyjścia. Każda strategia budowania zrozumienia musi znacząco polegać na edukacji – o różnych religiach, tradycjach i kulturach – aby mity i zniekształcenia mogły być rozpoznane jako to, czym w istocie są. Musimy także stwarzać szanse dla młodych ludzi, oferując im wiarygodną alternatywę wobec głosu syreny nienawiści i ekstremizmu. I musimy działać, by zapobiegać wykorzystywaniu mediów do szerzenia nienawiści lub podburzania poniżeń, zaś zabezpiecza wolność wypowiedzi.

W tym wszystkim zachodzi bezwzględna konieczność przykładu ze strony osób i instytucji publicznych.-

Amnesty International odnotowuje potępienie przez władze tureckie tych zabójstw, ale zarazem pozostaje zaniepokojona atakiem, który ujawnia wzór śmiertelnej przemocy istniejący w Turcji. W tym kontekście organizacja przypomina zabójstwa Andrei Santoro, katolickiego księdza, w Trabzonie w lutym 2006, i Hranta Dinka, turecko-ormiańskiego dziennikarza, w Istanbule w styczniu 2007.

W związku z tym Amnesty International wzywa władze do potępienia wszelkich form nietolerancji I dyskryminacji oraz do podtrzymywania wolności wypowiedzi i wolności religii, zagwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, których obu Turcja jest stroną.

Amnesty International nalega także, by władze Turcji zapewniły, aby te ostatnie zabójstwa stały się przedmiotem bezzwłocznego, niezależnego i skutecznego dochodzenia, oraz aby wszyscy domniemani sprawcy zostali sprawiedliwie osądzeni.

Tłumaczenie: Mateusz Laszczkowski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3903