TURCJA: Wdrożenie reform jest kluczowe – Amnesty International

TURCJA: Wdrożenie reform jest kluczowe

W ubiegłych miesiącach rząd rozpoczął wiele reform mających na celu wypełnienie obowiązków w tej dziedzinie. 26 września 2004 przyjęto nowy kodeks karny. Jest to krok w stronę ochrony praw kobiet w Turcji, który bierze pod uwagę wiele zaleceń aktywistek pracujących w tym zakresie. Dodatkowo, Zarząd ds. Statusu Kobiet, którego celem jest wzmocnienie pozycji kobiet w społeczeństwie tureckim uzyskał osobowość prawną i podlega kancelarii premiera. 24 grudnia weszło w życie prawo zobowiązujące miasta liczące powyżej 50, 000 mieszkańców do zakładania schroniska dla kobiet. Niemniej jednak, podczas spotkań z AI, przedstawiciele rządu tureckiego nie byli w stanie podać żadnej informacji dotyczącej długoplanowej strategii zakładania schronisk dla kobiet. Odpowiedzialność by szanować, chronić i wypełniać prawo kobiet do prawnej i administracyjnej pomocy, w miejscu ich zamieszkania, spoczywa na rządach.


Jest konieczne, by rząd teraz pilnie podjął działania mające na celu zapewnienie, by nowe zmiany prawne nie pozostały tylko na papierze, ale żeby były w pełni wdrożone, a adekwatne środki finansowe były zapewnione z budżetu państwa. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo, że reformy pozostaną bez znaczenia. Potrzeba budowy schronisk jest szczególnie nagląca, gdyż mają one podstawowe znaczenie w sytuacjach, gdy zagrożone jest życie kobiet.


Mimo wprowadzonych zmian prawnych, w Turcji nadal dramatycznie brakuje schronisk. W państwie, w którym żyje około 70 milionów ludzi, schronisk jest zaledwie 13. Tureckie organizacje kobiece wzywają do zakładania co najmniej 3 schronisk rocznie. Rząd musi zapewnić, by prawo kobiet do korzystania ze schronisk stało się realną możliwością. Jest to zobowiązanie, które powinno być wypełnione przez centralne i lokalne władze przy współpracy z organizacjami doświadczonymi w ochronie kobiet przed przemocą.
Współpraca i konsultacje z organizacjami kobiecymi przy wypracowaniu wytycznych dotyczących prowadzenia schronisk, są szczególnie ważne, dla zapewnienia sytuacji, w której schroniska są efektywne i same nie stają się miejscami przemocy.


Ruch na rzecz tworzenia schronisk dla kobiet w Turcji wydał ostatnio wiele zaleceń w tym zakresie. Przykładowo: adresy schronisk nie powinny być znane społeczeństwu, pracownice i pracownicy schronisk powinni przejść szkolenia w zakresie pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy, schroniska powinny być wspierane przez telefony zaufania oraz centra doradcze.


Równie ważne są szkolenia dla grup zawodowych na co dzień stykających się z ofiarami przemocy domowej, czyli: lekarzy, pielęgniarek, prawników, policji. Główny nacisk tego rodzaju programów szkoleniowych powinien być położony na uczenie się jak rozpoznawać osobę doświadczającą przemocy, jak najlepiej wykorzystać środki zapobiegawcze, oraz jak należycie postępować z ofiarami.


Środki zapobiegawcze, takie jak świadomość społeczna i programy edukacyjne są równie ważne, co telefony zaufania, schroniska i centra wsparcia. Należy jednak pamiętać, że prawo nie wystarczy, by wyeliminować przemoc wobec kobiet. Kluczowe jest dopiero pełne wdrożenie reform.


Zalecana akcja:
Prosimy o wysyłanie listów po polsku lub angielsku: • wyrażając radość z przeprowadzenia przez rząd wielu pozytywnych reform prawnych w dziedzinie praw kobiet, w tym wprowadzenia nowego kodeksu karnego, podkreślając jednocześnie potrzebę pełnego i niezwłocznego ich wdrożenia

 • odnośnie Prawa o Miastach:


  •  nalegając, by rząd współpracował z organizacjami kobiecymi przy wypracowaniu  wytycznych dotyczących prowadzenia schronisk zgodnie z powszechnie obowiązującymi  odnośnymi zasadami

  • nalegając, by rząd zapewnił adekwatne środki finansowe z budżetu państwa na  zakładanie schronisk

  • nalegając, by rząd wpływał na władze lokalne, aby te współpracowały z grupami  kobiecymi przy zakładaniu i/lub finansowaniu schronisk

 • wzywając do dostarczenia kobietom pełnej informacji, otwarcia punktów informacyjnych oraz telefonów zaufania w całej Turcji, w których pracowałby odpowiednio wyszkolony personel gdzie kobiety mogłyby powiadomić o przemocy

 • żądając, by prowadzono programy szkoleniowe dla osób, które jako pierwsze kontaktują się z kobietami, które doświadczyły przemocy. Główny nacisk tego rodzaju programów szkoleniowych powinien być położony na uczenie jak rozpoznać osobę doświadczającą przemocy, jak najlepiej wykorzystać środki zapobiegawcze oraz jak należycie postępować z ofiarami przemocy

 • wzywając rząd, by wymagał od władz lokalnych, policji i lekarzy by zapewnili szeroką dystrybucję właściwych broszur, plakatów w szpitalach, gabinetach lekarskich, aptekach, oraz na posterunkach policji.

DO KOGO PISAĆ:


1. Prime Minister
Mr Recep Tayyıp Erdoğan
Office of the Prime Minister
Başbakanlık
06573 Ankara
Turkey
E-mail:  rte@akparti.org.tr 
Zwrot:  Dear Prime Minister/ Szanowny Panie Ministrze


2. Deputy Prime Minister, Foreign Minister and State Minister with responsibility for Human Rights
Mr Abdullah Gül
Office of the Prime Minister
Başbakanlık
06573 Ankara
Turkey
E-mail:  abdullah.gul@basbakanlik.gov.tr
Zwrot:  Dear Deputy Prime Minister/ Szanowny Panie Ministrze


3. Minister responsible for the Directorate on the Status of Women
Ms Güldal Akşit
Meşrutiyet Caddesi
No. 19 Bakanlıklar
06550 Ankara
Turkey
E-mail:           guldal.aksit@tbmm.gov.tr
Zwrot:            Dear Minister/ Szanowna Pani Minister

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4459