Turcja: Wspólny komunikat prasowy Amnesty International, Human Rights Watch, Miedzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH), tureckiego Stowarzyszenia Praw Człowieka (IHD), Fundacji Praw Człowieka Turcji (TIHV) i Mazlum Der – Amnesty International

Turcja: Wspólny komunikat prasowy Amnesty International, Human Rights Watch, Miedzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH), tureckiego Stowarzyszenia Praw Człowieka (IHD), Fundacji Praw Człowieka Turcji (TIHV) i Mazlum Der

Organizacje pozarządowe z radością przyjmują liczne reformy, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie. Jednak pozostaje niepokój w związku z brakami w bieżącej legislacji i w implementacji reform. Organizacje wezwały władze tureckie do podjęcia pilnych, praktycznych środków w celu zapewnienia pełnej ochrony praw człowieka. Wyrażono niepokój w związku z utrzymującymi się doniesieniami o stosowaniu tortur i maltretowaniu, z pogwałceniami wolności wypowiedzi, zgromadzeń, stowarzyszeń i religii oraz prawa do uczciwego procesu. Delegacja podkreśliła także obawy związane z więzieniami, mniejszościami narodowymi, brakiem niezależnych dochodzeń w przypadkach pogwałceń praw człowieka, w tym brakiem niezależnych instytutów medycyny sądowej, oraz z uchodźstwem wewnętrznym z prowincji południowo-wschodnich i wschodnich.


 


Poważny i konstruktywny dialog, jaki miał miejsce, pokazał, że władze tureckie są coraz bardziej otwarte na konsultacje z organizacjami praw człowieka. Podczas spotkań organizacje nalegały, by rząd położył kres sądowemu zastraszaniu obrońców praw człowieka, promował publiczną świadomość Deklaracji ONZ o Obrońcach Praw Człowieka i konsultował się ze społeczeństwem obywatelskim bardziej systematycznie w sprawie przyszłych reform.


 


Podczas różnych spotkań rząd poinformował delegację o swej poważnej woli stawienia czoła pogwałceniom praw człowieka. Władze przedstawiły informacje o planowanych i podjętych przez różnych ministrów środkach.


 


Spotkania odbyły się w uderzająco pozytywnej atmosferze. Sześć organizacji praw człowieka będzie nadal ściśle monitorowało dalszy przebieg wypadków.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4802