Uchwała KR II/2007 – Amnesty International

Uchwała KR II/2007

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. przyjmuje na podstawie art. 28 pkt. 2 lit. c Statutu sprawozdanie ze swojej działalności wraz z opinią o działalności Stowarzyszenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Przyjęto jednogłośnie, w Warszawie w dniu 9 maja 2007 r.

Załącznik do uchwały KR(u) I/2007

SPRAWOZDANIE

1.      Komisja Rewizyjna została wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 15 października 2005 r. w składzie: Ewa Alicja Bajbak, Marcin Komosa, Zuzanna Kulińska. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 maja 2006 r. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie za pierwszy rok swojej kadencji.

2.      Komisja Rewizyjna odbyła dwa spotkania:
–         w dniu 6 maja 2006 r. w Lublinie (przyjęła nowy regulamin swego funkcjonowania oraz dokonała wyboru przewodniczącej, którą została Zuzanna Kulińska)
–         w dniu 9 maja 2007 r. w Warszawie (zgodnie z art. 28 pkt.2 lit. c i d Statutu)

3.      Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej uczestniczyli z głosem doradczym (zgodnie z art. 28 pkt.3 Statutu) w posiedzeniach Zarządu, oprócz posiedzenia w dniu 20 maja 2006 r.

4.      Na wniosek grupy członków Stowarzyszenia grupę członków o Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w sprawie -przedłużających się problemów ze stroną internetową-. Wnioski pokontrolne zostały przedstawione Zarządowi Stowarzyszenia w opinii VI/2006.
Komisja Rewizyjna nie uwzględniła wniosku jednego z członków Stowarzyszenia o przeprowadzenie kontroli własnej działalności w związku z wydaniem opinii IV/2006.

5.      Komisja Rewizyjna wydała 4 opinie skierowane do Zarządu Stowarzyszenia:
–              III/2006 dotyczącą projektu Strategii AI Polska 2006-2010;
–              IV/2006 w związku z wnioskiem złożonym w trybie opisanym w art. 12 ust 2 Regulaminu, dotyczącą Regulaminu Struktur Pośrednich i Grup Stowarzyszenia;
–              V/2006 dotyczącą interpretacji art.17 Regulaminu Funkcjonowania Zarządu;
–              VI/2006 w związku z wnioskiem złożonym w trybie opisanym w art. 12 ust 2 Regulaminu, przedstawiającą wyniki przeprowadzonej kontroli.

6.      Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. po zapoznaniu się z dokumentacją finansową i prawną Stowarzyszenia, nie wyraża zastrzeżeń, co do jego działalności.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3880