Unia Afrykańska: Przyjęcie Protokołu o Prawach Kobiet – pozytywnym krokiem w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet – Amnesty International

Unia Afrykańska: Przyjęcie Protokołu o Prawach Kobiet – pozytywnym krokiem w kierunku przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet

Protokół, przyjęty 11 lipca 2003 na drugim szczycie Unii Afrykańskiej w Maputo w Mozambiku, między innymi zobowiązuje rządy państw afrykańskich do likwidacji wszystkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet w Afryce oraz do propagowania równości kobiet i mężczyzn.

Protokół zobowiązuje również rządy państw afrykańskich do włączenia – jeśli jeszcze tego nie zrobiły – tych podstawowych zasad do swoich konstytucji i innych instrumentów prawnych, oraz zapewnienia, że zasady te będą skutecznie wcielane w życie.

Ponadto nakazuje rządom uwzględnienie perspektywy płci w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki, w ustawodawstwie, planach rozwoju oraz wszelkich działaniach, a także do zapewnienia ogólnej korzystnej sytuacji kobiet. Protokół wejdzie w życie, gdy ratyfikuje go 15 państw.

W marcu 2003 Amnesty International wezwała uczestników odbywającego się w Addis Abebie w Etiopii spotkania ministrów do uzgodnienia takich rozwiązań mających się znaleźć się w Protokole, które obejmowałyby rozporządzenia gwarantujące większą odpowiedzialność państw za likwidację uprzedzeń i praktyk, ograniczających prawa kobiet do równości i wolności od dyskryminacji. Organizacja powtórzyła również, że rządy państw afrykańskich muszą pokazać jasno, że prawa kobiet są niepodważalną, integralną i niepodzielną częścią praw człowieka, uznawanych przez społeczność międzynarodową.

-Po tym jak Protokół został przyjęty, rządy państw afrykańskich powinny pokazać swoje zaangażowanie na rzecz położenia kresu dyskryminacji i przemocy wobec kobiet poprzez szybkie i pełne ratyfikowanie Protokołu, tak, aby otworzyć drogę do natychmiastowego wejścia w życie tego instrumentu i jego skutecznej realizacji- – stwierdzili przedstawiciele Amnesty International.

Protokół, jeśli zostałby w całości ratyfikowany i wprowadzony w życie, mógłby stać się ważną podstawą działań zmierzających do przerwania bezkarnych ataków na prawa człowieka kobiet w Afryce. -Wzywamy wszystkie z 53 państw członkowskich Unii Afrykańskiej do ratyfikowania Protokołu w możliwie najkrótszym czasie- – powiedzieli przedstawiciele Amnesty International.

Tło

Protokół do Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów dotyczący Praw Kobiet w Afryce został przyjęty 11 lipca 2003 na drugim szczycie Zgromadzenia Unii Afrykańskiej w Maputo w Mozambiku.

Protokół wejdzie w życie trzydzieści dni po ratyfikowaniu go przez piętnaste państwo, stając się dopełnieniem Afrykańskiej Karty w procesie zapewniania rozpowszechniania i ochrony praw człowieka afrykańskich kobiet.

Traktat zawiera regulacje dotyczące prawa do życia, integralności i bezpieczeństwa osobistego, prawa udziału w działaniach politycznych i podejmowaniu decyzji, prawa dziedziczenia, prawa do pożywienia i odpowiedniego mieszkania, ochrony kobiet przed szkodliwymi tradycyjnymi praktykami oraz ochrony kobiet w czasie konfliktów zbrojnych. Ponadto obejmuje zapisy dotyczące dostępu kobiet do systemu sprawiedliwości oraz równą ochronę w obliczu prawa

Realizacja protokołu będzie nadzorowana przez Afrykańską Komisję ds. Praw Człowieka i Ludów, organ ustanowiony w celu monitorowania zgodności działań państw członkowskich z Afrykańską Kartą do czasu utworzenia Afrykańskiego Sądu ds. Praw Człowieka i Ludów. Ponadto państwa członkowskie zobowiązują się do uwzględniania w okresowych raportach dla Afrykańskiej Komisji rozwiązań ustawodawczych i innych, podejmowanych w celu zapewnienia pełnej realizacji praw uznawanych w Protokole. Uczestnicy pierwszej Konferencji Ministrów Unii Afrykańskie, która odbyła się w maju 2003 r. w Kigali w Rwandzie, wezwali państwa członkowskie Unii do podjęcia wszystkich kroków niezbędnych dla szybkiego przyjęcia i ratyfikowania Protokołu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4999