USA: Amnesty International zwraca się o dostęp do bazy w Guantánamo – Amnesty International

USA: Amnesty International zwraca się o dostęp do bazy w Guantánamo

-Ważne jest, aby więźniowie mieli dostęp do prawników i osób monitorujących przestrzeganie praw człowieka dla zagwarantowania, ze ich prawa są w pełni przestrzegane- – mówi Amnesty International.

Opierając się na latach doświadczeń i obserwacji sposobów traktowania więźniów – technik stosowanych do wydobycia zeznań i uzyskania informacji, Organizacja stwierdza, ze tajemniczość otaczająca więźniów jest czynnikiem w obecnej sytuacji alarmującym.

Przetrzymywanie więźniów w całkowitym odosobnieniu, pozbawienie ich możliwości korzystania ze zmysłów (wzroku, słuchu), stosowanie nadmiernego ograniczenia ruchów kończyn i upokarzanie ludzi poprzez stosowanie takich taktyk jak obcinanie bród i włosów wbrew nakazom kultu są klasycznymi technikami używanymi do ‘rozmiękczania’ przed przesłuchaniami- – mówi Amnesty International.

Nie wiemy, czy jest to celem władz nadzorujących więzienie, ponieważ jest ono otoczone tajemnicą, przy odmowie uwięzionym ich prawa do kontaktu z prawnikami. Natomiast wiemy, że są to techniki przeczące prawu, stosowane na całym świecie dla uzyskania przyznania się do winy i wydobycia informacji podczas przesłuchań. Stany Zjednoczone muszą umożliwić publiczny wgląd w sytuację tego miejsca uwięzienia i umożliwić więzionym kontakt z prawnikami.-

Organizacja przypomina władzom Stanów Zjednoczonych, że każda osoba pozbawiona wolności, łącznie z ludźmi chronionymi przez Konwencje Genewskie i inne postanowienia międzynarodowego prawa humanitarnego w odniesieniu do konfliktów zbrojnych, ma pewne podstawowe prawa obejmujące prawo do rzetelnego procesu sądowego, jeśli jest oskarżona o popełnienie przestępstwa. Obejmuje to prawo do uzyskania informacji o prawach przysługujących osobie oskarżonej o popełnienie przestępstwa, prawo dostępu do wskazanego obrońcy, prawo do milczenia bez wykorzystania tego faktu na niekorzyść oskarżonego, prawo do przesłuchań w obecności adwokata. Każda osoba pozbawiona wolności ma także prawo do dostępu do sędziego, który władny jest stwierdzić, czy zatrzymanie jest zasadne i który jest w mocy zatrzymanie uchylić w przypadku stwierdzenia braku jego zasadności. Dowody uzyskane z naruszeniem tych praw nie mogą być wykorzystane podczas rzetelnej rozprawy sądowej.

Zgodnie z postanowieniami Konwencji Genewskich, odmawianie więźniom ich praw uznanych przez wspólnotę międzynarodową, w tym prawa do rzetelnego procesu sądowego, może stanowić zbrodnię wojenną.

Organizacja dodaje, że – podczas gdy więźniowie w Guantanamo są słusznie w centrum międzynarodowego zainteresowania – świat nie powinien zapomnieć o tysiącach więźniów przetrzymywanych w Afganistanie i o setkach osób zatrzymanych w oparciu o antyterrorystyczną legislację w innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, którym również odmawia się ich podstawowych praw, w tym prawa do rzetelnego procesu sądowego.

-Przeciwstawiamy się naruszeniom praw człowieka wobec osób więzionych na całym świecie niezależnie od tego, kto jest odpowiedzialny za te naruszenia i niezależnie od tego, kim są więźniowie. Nie mogą istnieć jakiekolwiek podwójne standardy przestrzegania praw człowieka – są one powszechne i niepodzielne. Do sprawiedliwości dojść można jedynie poprzez pełne poszanowanie tej zasady- – podsumowuje Amnesty International.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

5219