Włochy: azylanci i imigranci też mają prawa – Amnesty International

Włochy: azylanci i imigranci też mają prawa

AI Index: EUR 30/007/2005
-Zatrzymanie jest wyjątkowo surowym środkiem, podejmowanym tu wobec osób, które nie popełniły przestępstwa. Azylanci powinni być zatrzymywani jedynie w wyjątkowych sytuacjach, w zgodzie z międzynarodowymi standardami ochrony praw uchodźców,- powiedziała Nicola Duckworth, dyrektor Programu Europejskiego Amnesty International. -Podobnie, do aresztowania imigrantów, którzy przekroczyli granicę lub znajdują się na terenie państwa niezgodnie z przepisami, powinno się uciekać tylko w przypadkach, gdy wymaga tego prawo, w zgodzie z międzynarodowymi zasadami ochrony praw człowieka.-
 
Co roku z Włoch wydala się lub odmawia się wjazdu tysiącom cudzoziemców, w tym azylantom, na podstawie niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy, usiłowania niezgodnego z przepisami przekroczenia granicy lub niezgodnego z przepisami pobytu. W oczekiwaniu na wydalenie z kraju, wiele z tych osób jest przetrzymywanych w -ośrodkach tymczasowego pobytu i pomocy-, czasami nawet do 60 dni.  
Dwa miesiące temu weszło w życie prawo zezwalające na zatrzymanie w toku postępowania do 20 dni większości azylantów w centrach -identyfikacji-. W tym okresie wnioski o azyl będą rozpatrywane w przyspieszonym trybie.
 
Raport wymienia szczegółowo zarzuty, że osoby przetrzymywane w tymczasowych ośrodkach były ofiarami przemocy fizycznej ze strony funkcjonariuszy sił porządkowych i personelu nadzorującego oraz ofiarami nadmiernego i uwłaczającego administrowania środkami uspakajającymi. Wiele osób napotykało na trudności w dostępie do profesjonalnej pomocy koniecznej do podważenia legalności ich zatrzymania i nakazu wydalenia z kraju. W ośrodkach panuje napięta atmosfera, częste są protesty, próby ucieczki, występuje także wysoki stopień samookaleczeń. Ośrodki są przeludnione, mają niewłaściwą infrastrukturę, oferują niehigieniczne warunki do życia i niedostateczną opiekę medyczną.
 
Państwa mają suwerenne prawo do kontrolowania wjazdu na terytorium kraju, pobytu i deportacji cudzoziemców. To prawo musi jednak być wykonywane w zgodzie z międzynarodowymi przepisami oraz standardami praw człowieka i uchodźców. Sprawowanie suwerennej władzy przez państwo nie może odbywać się kosztem fundamentalnych praw człowieka azylantów i imigrantów, niezależnie od ich statusu prawnego.
 
Dostęp do strzeżonych ośrodków zatrzymań był stopniowo ograniczany, a wnioski Amnesty International o wizyty w takich centrach były do tej pory odrzucane. Chociaż potwierdzenie dokładności zarzutów dotyczących ośrodków zatrzymań, ich liczby, regularności i powtarzalności zatrzymań nie jest możliwe, to wnioski międzynarodowych organów rządowych oraz renomowanych międzynarodowych i krajowych organizacji pozarządowych dodają im wiarygodności.
 
Wiele osób w ośrodkach tymczasowego zatrzymania ma trudności z uzyskaniem dostępu do rozpoczęcia procedur azylowych, co powoduje, że muszą powrócić do kraju, w którym istnieje wysokie ryzyko naruszania ich praw człowieka. W ostatnim roku z Włoch wielokrotnie wydalono całe grupy osób zatrzymanych po przekroczeniu granicy kraju drogą morską, bez uprzedniego rozpatrzenia indywidualnych przypadków, co stanowi naruszenie międzynarodowych praw człowieka i praw uchodźców. Rządowe próby powstrzymania napływu ludności od strony morza stanowczo naruszają fundamentalne prawa do szukania azylu oraz zasadę non-refoulement, która zabrania przymusowego powrotu osób na terytorium kraju, w którym istnieje poważne zagrożenie dla ich praw człowieka.
 
Amnesty International przygotowała szereg zaleceń i nawołuje włoskie władze do zajęcia się nimi w trybie priorytetowym. Zalecenia te zwracają uwagę na główne międzynarodowe standardy dotyczące osób zatrzymanych w strzeżonych ośrodkach pobytu tymczasowego. Amnesty International przygotowała także zestaw wytycznych dla procesu -przymusowego powrotu- cudzoziemców, które przypominają o istniejących prawach zgodnie z międzynarodowym prawodawstwem przyjętym przez Komitet Ministrów Rady Europy w maju 2005 roku.
 
-Teraz nastąpił moment, w którym władze Włoch powinny dokładnie przeanalizować dotychczasową politykę, ustawodawstwo i praktykę dotycząca zatrzymań, warunków oraz traktowania nietypowych imigrantów i azylantów oraz zapewnić, że są oni traktowani w pełnej zgodzie z przepisami międzynarodowego prawa człowieka i uchodźców,- – powiedziała Nicola Duckworth.
 
Kopia pełnego raportu Italy: Temporary Stay — Permanent Rights: The treatment of foreign nationals detained  in ‘temporary stay and assistance centres’, dostępna jest w Internecie pod adresem: http://web.amnesty.org/library/index/engeur300042005.
Tłumaczenie: Ewa Zatońska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

4353