Wprowadzanie praw człowieka należy zacząć od własnego podwórka; Zalecenia Amnesty International w związku z przewodnictwem Irlandii w Unii Europejskiej – Amnesty International

Wprowadzanie praw człowieka należy zacząć od własnego podwórka; Zalecenia Amnesty International w związku z przewodnictwem Irlandii w Unii Europejskiej

Sporządzona przez Amnesty International osiemnastostronicowa ocena sytuacji praw człowieka w UE, opublikowana dziś w Brukseli i w Dublinie, zawiera zalecenia w związku z przewodnictwem irlandzkim. Dotyczą one nadzoru Unii nad przestrzeganiem praw człowieka w państwach, które do niej należą, wskazują konieczność poczynienia konkretnych kroków w kwestii walki z rasizmem, ksenofobią i dyskryminacją, zastosowania środków, które zagwarantowałyby, że UE będzie spełniała swój międzynarodowy obowiązek ochrony uchodźców, a także ochrony ofiar handlu ludźmi.

-Amnesty International ma wrażenie, że mechanizm praw człowieka w Unii traci swą moc,- stwierdził Dick Oosting, dyrektor Biura Amnesty International przy Unii Europejskiej, na konferencji prasowej, która odbyła się w Dublinie.

-Unia Europejska ma ambicje i potencjał, aby stać się najbardziej wpływową, globalną siłą w kwestii praw człowieka. Przyznajemy, że na pewnych obszarach odniosła sukcesy, ale generalnie wciąż robi bardzo niewiele, jeśli chodzi o oddziaływanie i skuteczność. Wierzymy, że przewodnictwo irlandzkie w UE wprowadzi więcej energii do ochrony praw człowieka.-

-Nie wystarczy prawienie morałów na temat praw człowieka za granicą. Najpierw, i przede wszystkim, Europa musi spojrzeć na siebie samą. Amnesty International udokumentowała poważne powody do zmartwień w kwestii respektowania praw człowieka w większości państw członkowskich UE, zarówno w tych, które już są jej członkami, jak i w tych, które przyłączą się niebawem. Jest to coś, co należy poruszyć również na poziomie Unii. W przeciwnym razie jej wiarygodność w stosunkach międzynarodowych odnośnie praw człowieka będzie zawsze wątpliwa.-

Niektóre z zaleceń Amnesty International w związku z przewodnictwem Irlandii w Unii Europejskiej

– o zasięgu wewnętrznym:

 • Respektowanie praw człowieka w państwach Unii Europejskiej – Rada Ministrów UE powinna zareagować sprawnie i zdecydowanie na komunikat Komisji dotyczący art. 7 Traktatu, odnoszącego się do zdania relacji z poważnych naruszeń praw człowieka wewnątrz któregokolwiek z państw członkowskich.
 • Współpraca prawna – Poprawa współpracy prawnej powinna być poparta odpowiednią ochroną procesową. Nakaz zatrzymania powinien być stosowany w każdym państwie z zagwarantowaniem praw człowieka.
 • Rasizm i dyskryminacja – Należy naciskać na państwa członkowskie, aby każde z nich włączyło do swego prawodawstwa zapis dotyczący rasy (co miało nastąpić do lipca 2003 roku).
 • Azyl – Przewodnictwo Irlandii powinno zagwarantować, że państwa członkowskie Unii nie będą przenosiły swojej odpowiedzialności za ochronę uchodźców na państwa trzecie, w których nie dysponuje się odpowiednim poziomem ochrony i trwałymi rozwiązaniami.
 • Imigracja i granice – Wszystkie decyzje podejmowane w celu zwalczenia nielegalnej imigracji powinny być poddane skutecznym mechanizmom nadzoru i powinno się oceniać ich wpływ na prawa człowieka.
 • Handel ludźmi – Wysiłki podejmowane w celu zwalczenia handlu ludźmi powinny, przy użyciu odpowiednich środków prawnych, zmierzać do ochrony praw człowieka w przypadku ofiar tego procederu.

– o zasięgu zewnętrznym:

 • Unia Europejska i Komisja Praw Człowieka ONZ – Przewodnictwo Irlandii powinno umocnić podstawową funkcję Komisji Praw Człowieka ONZ, jaką jest monitorowanie, informowanie i poddanie publicznej ocenie sytuacji poważnych nadużyć praw człowieka i powinno poprawić integrację wysiłków Unii odnośnie prowadzenia okresowych dialogów politycznych z państwami trzecimi przez Komisję Praw Człowieka.
 • Klauzula dotycząca praw człowieka w porozumieniach UE – Troska o prawa człowieka powinna zająć istotne miejsce w dialogu politycznym ze wszystkimi krajami, w szczególności śródziemnomorskimi, aby dopełnić dążenia Komisji do ustalenia narodowych projektów działań dotyczących praw człowieka i demokratyzacji.
 • Tortury – Irlandia, jako przewodniczący Unii, powinna podwoić swoje wysiłki zmierzające do zastosowania wytycznych UE dotyczących stosowania tortur. Rada Ministrów powinna przyjąć niezwłocznie propozycje uregulowań odnośnie sprzętu stosowanego do tortur, aby w momencie przystąpienia do Unii dziesięciu nowych członków funkcjonowała już niezbędna kontrola.
 • Obrońcy praw człowieka – Chociaż Amnesty International wyraża swoją satysfakcję z powodu ogłoszenia kilku wskazówek dla polityki Unii Europejskiej odnośnie obrońców praw człowieka, nalega, aby Irlandia, jako obecna przewodnicząca, wezwała partnerów Unii z Ameryki Łacińskiej do wykorzystania okazji do ustalenia planu działań w celu zastosowania zasad Deklaracji o obrońcach praw człowieka, stworzonej podczas spotkania na szczycie, które odbędzie się w maju w Meksyku
 • Strategia bezpieczeństwa europejskiego – Odpowiedzialność w kwestii praw człowieka powinna być integralnym składnikiem zarządzania w sytuacjach kryzysowych i w długoterminowych działaniach w sytuacjach pokonfliktowych.
 • Kontrola handlu bronią – Przewodnictwo Irlandii musi wesprzeć starania zmierzające do przyjęcia przed rokiem 2006 Traktatu o handlu bronią.

Więcej informacji:
Zobacz dokument: Human rights begin at home. Amnesty International’s assessment of EU human rights policy. Recommendations to the Irish EU Presidency dostępny na www.amnesty-eu.org
Tłumaczenie: Małgorzata Grygierowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4942