Przekaż 1%

Prawa i wolności obywatelskie to fundament demokratycznego państwa prawa. Brak respektowania praw człowieka, to prosta droga do nadużyć wobec ludzi i całych grup społecznych. Nie pozwól na ograniczanie praw człowieka w Polsce! Przekaż 1% - MOC do walki o Twoje prawa!

TWOJE PRAWA

WOLNOŚĆ ZGROMADZEŃ

Art. 57 Konstytucji RP: Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich.

Wolność zgromadzeń to jeden z fundamentów demokracji. Ostatnie zmiany w prawie zgromadzeń takie jak ograniczenie kontrmanifestacji, wprowadzenie hierarchii zgromadzeń, przeniesienie decyzji z poziomu samorządów na poziom wojewody ograniczyły możliwości swobodnego organizowania i udziału w pokojowych manifestacjach, a tym samym wyrażania swoich poglądów.

Amnesty obserwuje proces legislacyjny, dąży do zagwarantowania w Polsce standardów prawa międzynarodowego i sprzeciwia się nieuprawnionym ograniczeniom prawa do zgromadzeń. Apelujemy do polityków (posłów, rządu, Prezydenta) o zaprzestanie niekorzystnych zmian i podjęcie działań umożliwiających pełne korzystanie ze wolności zgromadzeń.

Image is not available
Image is not available

WOLNOŚĆ OD DYSKRYMINACJI

Art. 32 Konstytucji RP: Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Dyskryminacja jest naruszeniem praw człowieka. Prowadzi do przemocy, wykluczenia i ubóstwa. Jednym z największych wyzwań dla praw człowieka jest przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści to przestępstwa popełniane ze względu na faktyczne lub domniemane cechy ofiary takie jak kolor skóry, narodowość, pochodzenie etniczne, religia lub bezwyznaniowość, płeć, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, wiek, niepełnosprawność czy status socjalny ofiary.

Amnesty działa by zmienić prawo i praktykę, aby skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji. Prowadzimy działania rzecznicze, aktywistyczne i edukacyjne, uświadamiamy i dążymy do zmian, które zagwarantują nam lepszą ochronę przez dyskryminacją, przemocą i wykluczeniem.

Image is not available

NIEZALEŻNOŚĆ SĄDOWNICTWA

Art. 45. Konstytucji RP: Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów to podstawowe gwarancje rzetelnego wymiaru sprawiedliwości oraz konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Zakaz wydawania poleceń sędziom i wywierania (bezpośrednio czy pośrednio) nacisku na sędziego, aby skłonić go do orzekania w określony sposób, to podstawa wiarygodności sądów. Coraz częściej zdarzają się próby nacisku na sędziów ze strony władzy wykonawczej m.in. poprzez decyzje kadrowe, krytykę nieprawomocnych orzeczeń, dyskredytację kwalifikacji, regulacje prawne ograniczające decyzyjność sędziów w procesie. Takie działania mogą doprowadzić sytuacji, w której zabraknie bezstronnego sądu, orzekającego w naszych sprawach wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa, w sposób wolny od wszelkich nacisków politycznych.

Amnesty monitoruje i działa na rzecz odpowiednich zmian prawnych.

Źródło: pl.wikipedia.org CC BY-SA 3.0

Image is not available

PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Art. 47. Konstytucji RP: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Inwigilacja i wzrost uprawnień służb bezpieczeństwa usprawiedliwiana względami bezpieczeństwa narodowego rzekomo zagrożonego groźbą terroryzmu powoduje, że w Polsce prawo do prywatności stało się iluzoryczne. Państwo gromadzi o nas coraz więcej danych, częściej korzysta ze środków operacyjnych (podsłuchy i obserwacja), z dostępu do monitoringu miejskiego czy handlowego.
Dane o naszej prywatności gromadzone są także w celu „uporządkowania” danych statystycznych np. projekt zmiany ustawy o aktach stanu cywilnego poszerzający obowiązek gromadzenia danych o tzw. martwych urodzeniach (w tym m.in. informacji o ciąży oraz o poprzednich ciążach i porodach matki”) spowoduje inwigilację życia prywatnego kobiet.

Amnesty monitoruje wszelkie zmiany w ustawodawstwie i działa aktywistycznie w tym obszarze.

Image is not available

PRAWA KOBIET

Art. 32 Konstytucji RP: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Art. 62 Konstytucji RP: Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

Kobiety często spotyka dyskryminacja i przemoc ze strony państwa, społeczeństwa i rodziny. Według statystyk 1 na 3 kobiety doświadcza w swoim życiu przemocy, a ogromna większość ofiar przemocy w rodzinie to właśnie kobiety i dziewczęta.
Państwo ma obowiązek zagwarantować nam korzystanie z praw, w tym z praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz wprowadzać mechanizmy uniemożliwiające innym osobom czy instytucjom ich naruszanie. Każdy człowiek ma prawo do informacji i edukacji o życiu seksualnym i reprodukcji, decydowania o życiu rodzinnym, wyboru partnera lub partnerki, do opieki zdrowotnej związanej z życiem seksualnym i reprodukcją, jak również do życia wolnego od przemocy seksualnej.

Amnesty działa na rzecz zmian prawa i praktyki, by zapobiegać przemocy wobec kobiet i chronić prawa reprodukcyjne i seksualne.

Fot. Piotr Stasiak

Slider
Historia dostarcza wystarczającą ilość dowodów na to, co może się wydarzyć, jeśli wywiad państwowy i aparat bezpieczeństwa skupiają w swoich rękach za dużo władzy bez kontroli.
Draginja Nadaždin
Arrow
Arrow
Slider
michal uciety mamy moc

MAMY MOC!

– przyczyniliśmy się do ratyfikacji Konwencji antyprzemocowej przez Polskę oraz wstrzymania prac nad zaostrzaniem prawa antyaborcyjnego, nasz Manifest podpisało ponad 22 tysiące osób

– nasz raport o legislacji antyterrorystycznej w Europie obnażył nieproporcjonalność wprowadzonych w Polsce środków umożliwiających inwigilację i naruszających prawo każdego człowieka do prywatności

– monitorujemy i nagłaśniamy zagrożenia związane z reformą sądownictwa doprowadziło do zwiększenia świadomości jak ważne są niezależne sądy dla zwykłego człowieka

– stanowcza postawa organizacji i apele do władz skutkowały skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach

– prowadzimy projekty edukacyjne w całej Polsce angażując tysiące młodych ludzi, nauczycieli/nauczycielek m.in. Razem mamy siłę: Stop Dyskryminacji!

– sprawozdajemy zagrożenia praw człowieka w Polsce do organów międzynarodowych – raport alternatywny do Komitetu Praw Człowieka ONZ z października 2016