Zagrożenie dla niezależnego sądownictwa – podważenie zasady demokratycznego państwa prawa – Amnesty International

Zagrożenie dla niezależnego sądownictwa – podważenie zasady demokratycznego państwa prawa

Prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym prowadzą wprost do zachwiania trójpodziału władzy w Polsce i mogą sprowadzać rolę sędziów do wykonawców woli politycznej osób sprawujących władzę. Jednocześnie sposób procedowania w sprawie projektów narusza standardy tworzenia prawa i zasady stanowiące filar demokratycznego państwa prawa.

Wzywamy przedstawicieli organów władzy ustawodawczej i wykonawczej do rozważnego stanowienia prawa, poprzedzonego merytoryczną dyskusją i rzetelnymi konsultacjami społecznymi oraz zapewnienia, że polityczne interesy nie będą negatywnie oddziaływać na proces zmian mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP.

Przebieg procesu legislacyjnego nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, zwłaszcza sposób i tempo prowadzenia prac oraz brak konsultacji społecznych, nie licują z powszechnie uznanymi zasadami tworzenia prawa, naczelną zasadą niezależności władzy sądowniczej oraz rangą nadaną Sądowi Najwyższemu i Krajowej Radzie Sądownictwa przez ustawę zasadniczą. W sposób szczególny pokazało to obserwowane przez Amnesty International, Helsińską Fundację Praw Człowieka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka obradującej nad w/w ustawami w dniu 28 listopada br., podczas którego zabrakło przestrzeni na merytoryczną dyskusję: poprawki do projektów były głosowane bez możliwości rzetelnego zapoznania się z nimi (niepodpisane i nieoznakowane poprawki – przegłosowane następnie przez Komisję – rozdano członkom Komisji dopiero na początku posiedzenia, z kolei poprawki zgłoszone przez opozycję  zostały poddane przez Przewodniczącego głosowaniu i odrzucone zanim zostały udostępnione wszystkim członkom Komisji), odmówiono udziału w posiedzeniu komisji części ekspertów i przedstawicielom organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, limitowano czas wypowiedzi, wyłączano mikrofony, uniemożliwiano uzasadnianie zgłaszanych wniosków i poprawek.

Konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa zakłada przestrzeganie prawa przez wszystkich jego adresatów, zarówno przez obywateli jak i organy państwowe, a nieodłącznymi jej elementami są zasady tzw. przyzwoitej legislacji, będące konkretnymi zasadami tworzenia prawa. Działania, które nie spełniają powszechnie przyjętych standardów tworzenia prawa godzą również w zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa.

Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia wzywają przedstawicieli organów władzy ustawodawczej i wykonawczej do uszanowania zasad stanowiących filar demokratycznego państwa prawa oraz do podniesienia poziomu debaty publicznej. Wzywamy do rozważnego stanowienia prawa, poprzedzonego rzetelną dyskusją i konsultacjami, zarówno w przedmiocie ustaw regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, jak i wszystkich kolejnych aktów prawnych mających wpływ na realizację zasad i wartości wyrażonych w Konstytucji RP.

Więcej informacji:

21 listopada 2017 r. 28 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, podpisało protest (dostępny pod linkiem) przeciwko przygotowywanym zmianom w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Protest dotyczy zarówno treści zmian jak i sposobu prac nad ustawami. Organizacje wzywają do wstrzymania prac parlamentarnych nad ustawami o KRS i SN i rozpoczęcia szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokojowa demonstracja to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

Powiązany temat

Kara za wsparcie osoby w potrzebie. Uwagi prawne do sprawy Justyny Wydrzyńskiej

14998