Komitet Praw Człowieka ONZ o sytuacji praw człowieka w Polsce – Amnesty International

Komitet Praw Człowieka ONZ o sytuacji praw człowieka w Polsce

4 listopada 2016 r. Komitet Praw Człowieka ONZ opublikował zalecenia po rozpatrzeniu VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Komitet Praw Człowieka, złożony z 18 niezależnych ekspertów międzynarodowych o uznanej kompetencji w dziedzinie praw człowieka, to organ kontrolny powołany na mocy art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego celem jest monitorowanie realizacji postanowień Paktu i jego dwóch protokołów fakultatywnych we wszystkich państwach -stronach Paktu.

Komitet Praw Człowieka ONZ rekomenduje między innymi:

 • zapewnienie odpowiednich zasobów urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, będących gwarancją efektywnego i niezależnego wykonywania mandatu;
 • ochronę integralności oraz niezależności Trybunału Konstytucyjnego i jego sędziów oraz opublikowanie i realizację wszystkich orzeczeń Trybunału;
 • wprowadzenie zmian w ustawie antyterrorystycznej przyjętej w 2016 r., która zawiera zbyt szeroką definicję terroryzmu i ogranicza realizację praw zawartych w Pakcie;
 • w stosunku do osób ubiegających się o ochronę międzynarodową – zapewnienie ochrony przed dyskryminacją oraz ograniczanie detencji w ośrodkach strzeżonych do przypadków, w których jest ona konieczna;
 • zagwarantowanie niezależności mediom publicznym;
 • wzmocnienie przepisów antydyskryminacyjnych oraz ścigania przestępstw z nienawiści m.in poprzez nowelizację Kodeksu karnego;
 • zapewnienie realnego dostępu do legalnej aborcji oraz edukacji seksualnej i skutecznej antykoncepcji;
 • przeprowadzenie rzetelnego i niezależnego śledztwa w sprawie zaangażowania Polski w program nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA w Polsce oraz podanie jego wyników do informacji publicznej w rozsądnym terminie;
 • wzmocnienie kontroli nad postępowaniami wobec sprawców przemocy domowej i zapewnienie jej ofiarom opieki w schroniskach i centrach pomocy w całym kraju;
 • ograniczenie stosowania i długości trwania tymczasowego aresztowania;
 • wprowadzenie do Kodeksu karnego precyzyjnych przepisów dotyczących tortur i pracy przymusowej.

Amnesty International wzywa Rząd Polski do rzetelnego podejścia do kwestii podniesionych przez Komitet oraz do skutecznej realizacji sformułowanych przez niezależnych ekspertów Zaleceń w przedmiocie praw politycznych i obywatelskich.

Organizacja wyraża nadzieję, że Polska będzie respektować zobowiązania międzynarodowe wynikające z członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz z Paktu, a tym samym uzna i wykona Zalecenia Komitetu Praw Człowieka.

————————————

Komitet Praw Człowieka ONZ monitoruje realizację Międzynarodowego Paktu Praw i Obywatelskich i Politycznych przez państwa-strony. Pakt został przyjęty w 1966 r., a w Polska ratyfikowała go w 1977 r. Zgodnie z Art. 91 Konstytucji RP ratyfikowana umowa międzynarodowa stanowi część krajowego porządku prawnego i jest stosowana bezpośrednio.

Amnesty International uczestniczy w procesie sprawozdawczym przed ciałami traktatowymi ONZ, przygotowując raporty alternatywne o sytuacji praw człowieka w państwie poddanym przeglądowi.

W procesie sprawozdawczym przed Komitetem Praw Człowieka, Amnesty International przedłożyła raport alternatywny do sprawozdania rządowego, w którym wieloaspektowo zaprezentowała swoje rekomendacje w zakresie realizacji przez Polskę Międzynarodowego Paktu Praw Politycznych i Obywatelskich. Rekomendacje te w wielu obszarach są zbieżne z zaleceniami Komitetu.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

12231