Polityka prywatności

Stowarzyszenie Amnesty International z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich osobistych informacji.

Postanowienia wstępne

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Amnesty International (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie (adres: pl. Lelewela 8, 01-624 Warszawa), identyfikujące się numerami NIP: 957-00-54-285, REGON: 190511397, KRS: 0000110695.
 2. Stowarzyszenie chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

 1. Jako administrator danych osobowych Stowarzyszenie odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
 2. Stowarzyszenie przetwarza dane osób, które:
  • Wstąpiły do Stowarzyszenia;
  • Podpisały dowolną petycję Stowarzyszenia;
  • Przekazały darowiznę na rzecz Stowarzyszenia;
  • Wsparły działania Stowarzyszenia w grupie lokalnej, szkolnej lub edukacyjnej;
  • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Stowarzyszenia;
  • Skontaktowały się ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
  • Zwróciły się do Stowarzyszenia z prośbą o wsparcie.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: dane@amnesty.org.pl

Zasady przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zoobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
 1. W zależności od rodzaju relacji ze Stowarzyszeniem zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
 1. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do udziału w obronie praw człowieka
Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zoobowiązań
Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak nasi sympatycy
Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania naszych sympatyków
Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach np. Maratonie Pisania Listów
 1. Forma kontaktu ze strony Stowarzyszenia zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
Dzwonimy na telefony stacjonarne
Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
 1. Stowarzyszenie może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji.
 2. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania.
 4. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
  • Rozliczalności;
  • Przejrzystości;
  • Prawidłowości;
  • Rzetelności;
  • Integralności;
  • Poufności.
 5. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

Postanowienia końcowe

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
  • Dostępu do danych;
  • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
  • Żądania usunięcia danych;
  • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Stowarzyszenie może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 3. O treści zmian polityki prywatności Stowarzyszenie poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://amnesty.org.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.
 4. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://amnesty.org.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.