W polskim rządzie nie ma zgody co do tego, jak działać w sprawie przemocy wobec kobiet – Amnesty International

W polskim rządzie nie ma zgody co do tego, jak działać w sprawie przemocy wobec kobiet

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zgadza się z głównymi postulatami Amnesty International dotyczącymi zwalczania przemocy wobec kobiet, do zmian jednak nie dojdzie. Nie chce ich Ministerstwo Sprawiedliwości.

W opublikowanej w lutym przez Amnesty International analizie wdrożenia przez Polskę Konwencji antyprzemocowej wskazywaliśmy na następujące braki w polskich przepisach:

  • niewłaściwa definicja gwałtu, która powinna być oparta na braku świadomej zgody, a nie tylko na sprzeciwie kobiety
  • brak definicji przemocy ekonomicznej
  • brak skutecznego mechanizmu izolacji sprawców przemocy domowej od osób doświadczających przemocy

W odpowiedzi na przedstawione rekomendacje Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekierowały pisma Amnesty International do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Adama Lipińskiego. Pełnomocnik co do zasady zgodził się, że zmiany te są potrzebne.

W skierowanym do Amnesty International piśmie z 29 marca br. informuje, że w kwestiach rozszerzenia definicji zgwałcenia i zdefiniowania przemocy ekonomicznej sam występował w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadzenie skutecznego mechanizmu izolacji sprawców przemocy postulowała zaś Komenda Główna Policji. Potrzeby zmian nie widzi jednak Ministerstwo Sprawiedliwości.

Po głośnym gwałcie na Polce we włoskim Rimini Ministerstwo Sprawiedliwości deklarowało zero przyzwolenia dla przemocy wobec kobiet i postulowało m.in. zwiększenie kar za gwałt. Z informacji Pełnomocnika do Spraw Równego Traktowania wynika jednak, że to resort ministra Ziobry jest głównym blokującym zmiany, które zapewniłyby skuteczniejszą walkę z przemocą.

Amnesty International będzie nadal upominać się o pełną realizację Konwencji antyprzemocowej. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to ważny dokument międzynarodowy, którzy tworzy ramy prawne dla skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku. Sporządzona została przez państwa Rady Europy, w tym Polskę, w 2011 roku. Polska ratyfikowała ją w kwietniu 2015 roku.

Przeczytaj odpowiedź Pełnomocnika>>>

Przeczytaj naszą analizę stopnia wdrożenia konwencji antyprzemocowej w Polsce>>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

Powiązany temat

Kara za wsparcie osoby w potrzebie. Uwagi prawne do sprawy Justyny Wydrzyńskiej

16232